Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

defense game 2013

 không có chủ đích soạn các bước vẽ từ đầu nên post tạm file save dở
Final

art cho dự án cá nhân >:)

3 nhận xét: